เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ หุ้นส่วนธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทุกท่าน

     จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลงในช่วงปีถึงสองปีที่ผ่านมาอันเป็นผลกระทบมาจากทั้งปัจจัยภายนอกอันได้แก่ภาวะเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศชะลอตัวทั้งของยุโรป อเมริกา จีนและอีกหลายๆประเทศ อีกทั้งปัจจัยภายในเช่นการลดลงของการส่งออก ราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำ ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรก รวมถึงภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

     บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี  (ไทย)  ก็เป็นกิจการแห่งหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และดำเนินมาตรการต่างๆในการทำธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมา รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและการบริหารงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมระดับ NPL ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

          ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและมีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจรอบใหม่ทั้งในส่วนของการดำเนินธุรกิจภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งในส่วนภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อส่วนบุคคลภายในประเทศ ทั้งนี้การเปิดเสรีประชาคมอาเซี่ยน(AEC) ซึ่งมีไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ประกอบกับมาตรการการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะมีส่วนช่วยผลักดันส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวและธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้เติบโตเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ อันจะเป็นผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย 

     ท้ายนี้ ในนามของพนักงานบริษัทฯ ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

ด้วยความเคารพและนับถือ
 
สิริ เสนาจักร์
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด