เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ หุ้นส่วนธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทุกท่าน
 
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการ ไอซีบีซี  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ICBC) และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ธุรกิจของบริษัทฯยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากบริษัทฯจะยังคงมีการพัฒนาระบบงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯยังมีการศึกษาหาช่องทางในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ อาทิ การให้เช่าแบบ Leasing สำหรับอุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงอีกด้วย

เหตุการณ์มหาอุทกภัย เมื่อปลายปี 2554 ทำให้การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯขาดความต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไป บริษัทฯมีความตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังกล่าว จึงดำเนินการพิจารณาผ่อนผันภาระการชำระค่างวดแก่ลูกค้าตามควรแก่กรณี ซึ่งในปัจจุบัน หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยผ่านพ้นไประยะเวลาหนึ่งแล้ว จากตัวเลขผลประกอบการด้านต่างๆของบริษัทฯที่ยังคงทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงถือได้ว่าบริษัทฯได้รับผลกระทบไม่มากนัก

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 สินทรัพย์ของบริษัทฯขยายตัวสู่ระดับกว่า 37,000 ล้านบาท ขยายตัวจากสิ้นปี 2554 ประมาณ 17% บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 124 ล้านบาท และมี NPL ที่ 1.9% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าสิ้นปีที่ผ่านมา

ในระยะ 2 -3 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อที่สูงมาก ผมมีความตระหนักอยู่เสมอว่า การที่บริษัทฯสามารถประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายได้ ก็ด้วยได้รับการสนับสนุนจากท่านลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในนามของพนักงานบริษัทฯ ผมจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ แสดงความขอบคุณต่อทุกๆท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯจะได้รับการสนับสนุนธุรกิจจากท่านตลอดไป

ด้วยความเคารพและนับถือ
 
องอาจ  วรฉัตรธาร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด