ICBC (Thai) Leasing Company Limited: บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด


บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ให้บริการข่าวสารของบริษัท ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ และบริการทางการเงินที่ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งให้ความรู้ด้านการใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์ และเครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญและเราหวังว่า Website ของเราจะเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างเราและลูกค้า ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
FAQ