02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นหนึ่งในบริษัทลีสซิ่งที่ดีที่สุดในอาเซียน

 

พันธกิจ

  • เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • นำความสำเร็จมาให้พนักงาน
  • สร้างคุณค่าให้แก่สังคม

 

ค่านิยมองค์กร

  • ซื่อสัตย์
  • ใส่ใจบุคลากร
  • รอบคอบ
  • สร้างสรรค์
  • เป็นเลิศ