02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และต้องการนำรถยนต์ของตนเองมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อ เพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน  ใช้ปลดหนี้ หรือนำใช้ในยามฉุกเฉิน เพียงนำรถยนต์ของท่านและเล่มทะเบียนมายื่นขอใช้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ โดยเจ้าของรถยนต์ยังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ


ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ให้วงเงินอนุมัติสูงจากราคาประเมิน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนด)
 • สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 60 งวด  

ผู้ขอสินเชื่อ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ผู้ขอสินเชื่อ เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา

ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

อายุรถจดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

สำหรับบุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน
 5. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก เพื่อโอนเงินเข้า
 6. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 7. เล่มทะเบียนรถยนต์

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

ผู้ขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลายเซ็นต์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก เพื่อโอนเงินเข้า
 7. ​เล่มทะเบียนรถยนต์

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ **

เงื่อนไขการรีไฟแนนซ์

 • ยอดจัดเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ กำหนด ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

 • ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการสมัคร

 • สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 ต่อ ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว 
 • ติดต่อบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ณ สาขาใกล้บ้านท่าน คลิกที่นี่

หมายเหตุ

 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 2. รายละเอียดและเงื่อนไข เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 4. กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 5. หากลูกค้าเลือกระยะเวลาผ่อนนานจะทำให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

เอกสารประกอบ Sales Sheet