02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

คำถามอื่นๆ

อยากขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต้องทำอย่างไร?

ขอรับบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้จากช่องทางใดบ้าง?

 • สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 ต่อ ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • สามารถติดต่อบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด  ณ สาขาใกล้บ้านท่านได้ คลิกที่นี่
 • แจ้งความประสงค์กับผู้ขายรถยนต์ว่าต้องการทำสินเชื่อรถยนต์กับ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

สามารถชำระเงินค่างวดรายเดือนโดยวิธีใดบ้าง?

การชำระเงินค่างวดแต่ละวิธี จะถือว่าจ่ายชำระค่างวดแล้วในวันที่ทำรายการเลยหรือไม่ แต่ละวิธีมีผลต่างกันอย่างไร?

การชำระเงินแต่ละวิธีจะมีผลต่างกัน ดังนี้

 • ชำระด้วยเงินสด ณ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) สำนักงานใหญ่ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ในวันเวลาทำการ ถือว่าชำระเงินแล้วในวันที่ทำรายการนั้น
 • การชำระผ่านบริการของธนาคาร ได้แก่ Mobile banking และเว็บไซต์ธนาคาร (Internet Banking) ภายใน 23.00 น. ของแต่ละวัน ถือว่าชำระแล้วในวันนั้น ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย ต้องชำระภายใน 21.00 น. ของแต่ละวัน จึงจะถือว่าชำระแล้วในวันนั้น
 • การชำระด้วยเช็ค ถือว่าชำระเงินในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงิน (Cheque Clearing) ได้เป็นที่เรียบร้อย โดยจะตัดรายการบัญชี ในวันทำการถัดไป

ต้องการสอบถามยอดชำระ ยอดคงเหลือ และค่างวดได้อย่างไร?

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 1 เพื่อสอบถามค่างวด หรือกด 4 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดประจำปีตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ชำระค่างวดใกล้ครบอายุสัญญา มีขั้นตอนโอนกรรมสิทธิ์อย่างไรบ้าง?

 • ขั้นตอนที่ 1 : บริษัทฯ จัดส่งชุดโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อกลับฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการ
 • ขั้นตอนที่ 2  : ลงนามในชุดโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้รับ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์  และส่งเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มายังบริษัทฯ
 • ขั้นตอนที่ 3 : ชำระค่างวดงวดสุดท้าย ค่าปรับต่าง ๆ (ถ้ามี) และค่าโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • ขั้นตอนที่ 4 : รอรับเล่มทะเบียนจากบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเล่มทะเบียนไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง ภายใน 15 วันทำการ

เอกสารประกอบการรับโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้าง?

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน  2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า, นามสกุล (ถ้ามี)  2 ชุด

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด

ลูกค้าจะได้รับเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ตอนไหน?

 • บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (ก่อนชำระงวดสุดท้าย)

กรณีลูกค้าทำป้ายทะเบียนเหล็กสูญหาย ต้องทำอย่างไร?

 • ลูกค้าแจ้งความป้ายทะเบียนเหล็กสูญหาย
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเอกสารค่าธรรมเนียม ได้ที่ฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการ ของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200  (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 2 หรือกด 4 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

กรณีลูกค้าต้องการสำเนาทะเบียนรถ สามารถติดต่อได้อย่างไร?

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 2 หรือกด 4 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) ในวันและเวลาทำการ 08.30 น. -17.00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ต้องทำอย่างไร?

 • กรณีบุคคลธรรมดา : ลูกค้าจะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและเขียนแจ้งความจำนงการแก้ไขที่อยู่ใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อ
 • กรณีนิติบุคคล : ลูกค้าจะต้องส่งเอกสาร หนังสือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่  พร้อมแนบเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท  ภพ. 20 หรือ ภพ. 09   สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่าน พร้อมลายเซ็น และประทับตราบริษัท  ในเอกสารทุกฉบับ
 • ลูกค้าจัดส่งเอกสารมายัง บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด  โดยสามารถเลือกจาก 3 ช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 1. ส่งโทรสาร (Fax.) ถึง ฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการ ที่หมายเลข 02-876-7212
 2. ส่งอีเมล์ ส่วนบริการลูกค้า (Call Center) โดยส่งถึง pr@icbcthaileasing.com
 3. ส่งไปรษณีย์ ถึง ส่วนบริการลูกค้า ตามที่อยู่ที่ปรากฎตามด้านหลังของใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ 

  บริษัท  ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 1, 42 และ 43 ถนนวิทยุ
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 1 หรือกด 4 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดประจำปีตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.00 น.

อยากทราบเกี่ยวกับการประมูลรถยนต์ มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร?

 • บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ได้มีตัวแทนการจัดประมูลรถยนต์ใช้แล้วทุกสภาพให้กับประชาชนและผู้จำหน่ายรถใช้แล้ว โดยมีรถยนต์ให้เลือกทุกประเภท ไม่ว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล  รถเพื่อการพาณิชย์ (รถกระบะ) รถตู้ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถประเภทอื่นๆ ในราคาคุ้มค่าที่สุด ผู้สนใจสามารถชมและเลือกประมูลรถตามสภาพที่ท่านต้องการได้ พร้อมบริการสินเชื่อเช่า-ซื้อรถใช้แล้ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กับท่าน โดยสามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่ บริษัทประมูลรถยนต์ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทได้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด  โดยท่านสามารถตรวจสอบรายการรถที่เข้าประมูล, วัน-เวลาทำการประมูล และแผนที่สถานที่ประมูลได้จากปฏิทินการประมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทประมูล

  ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีรถเข้าร่วมประมูลมากกว่า 100 คัน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้
  บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด  (กรุงเทพมหานคร,จังหวัดนครราชสีมา) www.sia.co.th
  บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  (จังหวัดพิษณุโลก) www.mottoauction.com
  บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด ( จังหวัดชลบุรี) www.sahacraneauction.com
   
 • วิธีการประมูล
  ประมูลโดยยกป้ายหมายเลข หรือการยกมือ โดยการประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยเทป ซึ่งใช้เป็นหลักฐานและยืนยันการขาย โดยหลังจากที่โฆษกเคาะราคาขาย โฆษกจะกรอกหมายเลขผู้ซื้อและราคาขายในใบขาย ซึ่งผู้ซื้อแต่ละรายสามารถรับผลสรุปการซื้อรถ (Sale Contract) ได้ที่ห้องลงทะเบียน เพื่อใช้ยืนยันการซื้อรถ

 • ขั้นตอนการประมูล
  1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจ
  ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประมูล และหากต้องการสินเชื่อเพื่อรถที่ร่วมประมูลติดต่อบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด โทร. 02-626-8100 หรือ 02-876-7200 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดประจำปีตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.00 น.
  2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
  นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประมูล พร้อมชำระเงินมัดจำป้าย จำนวน 20,000 บาท สำหรับรถทุกชนิด
  3. เข้าร่วมการประมูล
  ผู้ประมูลสามารถแสดงเจตจำนงประมูลรถคันที่สนใจ โดยการยกมือชูป้ายประมูล
  4. ชำระเงิน
  กรณีประมูลได้
  ชำระค่ารถ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูล (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทประมูลกำหนด)
  กรณีประมูลไม่ได้
  ขอรับเงินค่ามัดจำป้ายคืนได้ในวันประมูล
  5. ติดต่อรับรถยนต์
  ผู้ประมูลสามารถนำรถกลับไปได้เมื่อชำระเงินค่ารถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูลครบถ้วนตามราคาประมูล
  6. รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์
  สามารถขอรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่บริษัทประมูลภายใน 8 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงินครบถ้วน
  ปฏิทินการประมูล
  ติดตามได้ที่เว็ปไซด์ ของบริษัทประมูล
  www.sia.co.th
  www.mottoauction.com
  www.Sahaauc.com

 • ติดต่อบริษัทประมูล :
  บริษัท  สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
  180 ถนนรามคำแหง แขวงราษร์พัฒนา  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์  02-119-7111
  เว็บไซต์ www.sia.co.th

  บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
  3 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์ 0-2329-1155
  เว็บไซต์ www.mottoauction.com

  บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
  309 หมู่ที่3 ถนนบางนา-ตราด กม.54 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ 033-033-8713
  เว็บไซต์ www.sahacraneauction.com

โครงการช่วยเหลือลูกค้า

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้มีโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวและต้องการขอเข้าโครงการช่วยเหลือฯ จากบริษัทฯ ท่านสามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตามลิงค์นี้  คลิกที่นี่

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-876-7200, 02-626-8100